Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch hạt nhân?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch hạt nhân?

ID [659372]

Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hạch hạt nhân?

A. \({}_{92}^{234}U \to {}_{90}^{230}Th + {}_2^4He.\)
B. \({}_2^4He + {}_3^7Li \to {}_5^{10}B + {}_0^1n.\)
C. \({}_{17}^{37}Cl + {}_1^1H \to {}_{18}^{37}{\rm{Ar}} + {}_0^1n.\)
D. \({}_0^1n + {}_{92}^{235}U \to {}_{39}^{95}Y + {}_{53}^{131}I + 3{}_0^1n.\)

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT TX Quảng Trị - Quảng Trị - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 1e.png
Bình luận
menpro58 lỗi hình ảnh
31 Tháng 5 lúc 9:47