Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?

ID [662412]

Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?

A. Hạt tạo thành kém bền vững hơn hạt ban đầu .
B. Là phản ứng hạt nhân nhân tạo.
C. Có tính chất dây chuyền.
D. Luôn tỏa năng lượng.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 3.png
Bình luận