Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?

ID [0]

Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch và phóng xạ có chung đặc điểm nào sau đây?

A.Hạt tạo thành kém bền vững hơn hạt ban đầu .
B.Là phản ứng hạt nhân nhân tạo.
C.Có tính chất dây chuyền.
D.Luôn tỏa năng lượng.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án D3.png
Bình luận