Phát biểu nào đúng khi nói về học thuyết Đacuyn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào đúng khi nói về học thuyết Đacuyn?

ID [304031]

Phát biểu nào đúng khi nói về học thuyết Đacuyn?

A.Những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình sinh sản gọi là biến dị xác định.
B.Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hóa.
C.Chọn lọc nhân tạo là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các loài.
D.Số lượng cá thể sinh ra trong mỗi thế hệ nhiều hơn số cá thể sống sót và sinh sản.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
A sai. Vì những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài phát sinh trong quá trình sinh sản gọi là biến dị cá thể.
B- Đột biến gen là khái niệm của di truyền học hiện đại.
C sai. Chọn lọc nhân tạo là nhân tố chính quy định chiều hướng và tốc độ biến đổi của các giống vật nuôi và cây trồng.
Bình luận