Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.Tơ là polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi dài và mảnh.
B.Tơ nhân tạo là loại tơ được điều chế từ những polime tổng hợp.
C.Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên.
D.Tơ visco, tơ đồng - amoniac, tơ axetat là những loại tơ tổng hợp.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận