Phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây đúng?

ID [0]

Phát biểu nào sau đây đúng?

A.Pin quang điện hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.
B.Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
C.Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn chuyển động với tốc độ c = 3.108 m/s trong mọi môi trường.
D.Ánh sáng có bước sóng càng lớn thì càng dễ gây ra hiện tượng quang điện
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận