Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

ID [0]

Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

A. dao động điều hoà
B. dao động riêng.
C. dao động tắt dần
D. với dao động cưỡng bức.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận