Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Phát biểu nào sau đây là không đúng?Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

Phát biểu nào sau đây là không đúng?
Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là

A. tần số góc lực cưỡng bức bằng tần số góc dao động riêng.

B. tần số  lực cưỡng bức bằng tần số  dao động riêng.

C. chu kì lực cưỡng bức bằng chu kì  dao động riêng.

D. biên độ lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng.

Đáp án D

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là [TEX]\omega[/TEX]=[TEX]\omega[/TEX]0

=>A,B,C đúng

chọn D

Nguyễn Tài Linh ủa sao a be@utiful sửa lạ v ta, câu D chuẩn chỉnh r còn gì ta???
. 11/11/2017