Phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây sai?

ID [660483]

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở điều kiện thường, triolein là chất lỏng
B. Thủy phân vinyl axetat thu được ancol metylic.
C. Metyl fomat có phản ứng tráng bạc.
D. Axit stearic là axit no mạch hở.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT CỤM CÁC trường CHUYÊN - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận