Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là đúng?

ID [648111]

Phát biểu nào sau đây về phóng xạ là đúng?

A. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Phản ứng hạt nhân thu năng lượng.
C. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ thấp.
D. Diễn ra mạnh ở áp suất và nhiệt độ cao.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A 1.png
Bình luận