Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

ID [756045]

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam có điểm khác biệt về

A. tính chất dân tộc.
B. động lực chủ yếu.
C. giai cấp lãnh đạo.
D. khẩu hiệu đấu tranh.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN