Phóng xạ và phân hạch hạt nhân
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

ID [660099]

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ notron chậm
B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng
C. đều không phải là phản ứng hạt nhân
D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D
Bình luận