Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?

ID [304486]

Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được?

A. Lai tế bào sinh dưỡng.
B. Lai khác dòng.
C. Tự thụ phấn.
D. Giao phối cận huyết.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Đáp án A.
Trong 4 phương pháp lai nói trên thì lai tế bào sinh dưỡng giữa 2 loài sẽ tạo ra cơ thể lai có nguồn gen khác xa nhau mà bằng lai hữu tính không thể thực hiện được.
Bình luận