Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

ID [0]

Pin quang điện có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng

A.Quang – phát quang.
B.quang điện ngoài.
C.quang điện trong.
D.nhiệt điện
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C10e.png
Bình luận
nhatthanh123 - pin quang điện là hiện tượng quang dẫn
QUANG ĐIỆN TRONG

Trả lời