Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?

ID [0]

Pin quang điện hiện nay được chế tạo dựa trên hiện tượng vật lí nào sau đây?

A. Quang điện ngoài.
B. Lân quang.
C. Quang điện trong.
D. Huỳnh quang.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C
Bình luận