Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pin quang điện hoạt động dựa vào:

Pin quang điện hoạt động dựa vào:

A. hiện tượng quang điện ngoài

B. hiện tượng quang điện trong

C. hiện tượng tán sắc ánh sáng

D. sự phát quang của các chất

Đáp án B