Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A. hóa năng được biến đổi thành điện năng.

B. cơ năng được biến đổi thành điện năng.

C. nhiệt năng được biến đổi thành điện năng.

D. quang năng được biến đổi thành điện năng.

Đáp án D