Pin quang điện là nguồn điện trong đó
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

ID [0]

Pin quang điện là nguồn điện trong đó

A.hóa năng được biến đổi thành điện năng.
B.cơ năng được biến đổi thành điện năng.
C.nhiệt năng được biến đổi thành điện năng.
D.quang năng được biến đổi thành điện năng.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận