Polime nào sau đây được dùng để chế tạo tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Polime nào sau đây được dùng để chế tạo tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

ID [649284]

Polime nào sau đây được dùng để chế tạo tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

A. poli(etylen-terephtalat).
B. xenlulozơ triaxetat.
C. poli(hexametylen-ađipamit).
D. poliacrilonitrin.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B HD: Xenlulozơ triaxetat là polime bán tổng hợp.

Chọn B.

Bình luận