Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo và?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo và?

ID [660921]

Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tiến hành thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch chứa natri iotua, sau đó cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là :

A. xenlulozơ.
B. saccarozơ.
C. tinh bột.
D. glicogen.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Yên Thành - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C HD: Nhỏ nước clo vào natri iotua có phản ứng: Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2.

Sau đó, X tác dụng với I2 tạo hợp chất màu xanh tím ⇒ X là tinh bột.

Chọn C.

Bình luận