Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào ở thực vật. Ở nhiệt độ thường X không tan trong nước nh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào ở thực vật. Ở nhiệt độ thường X không tan trong nước nh?

ID [667736]

Polime thiên nhiên X là thành phần chính cấu tạo nên màng tế bào ở thực vật. Ở nhiệt độ thường X không tan trong nước nhưng tan trong nước Svayde. Polime X là

A. Tinh bột.  
B. Saccarozơ.    
C. Xenlulozơ. 
D. Tơ tằm. 
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận