Polime thuộc tơ thiên nhiên là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Polime thuộc tơ thiên nhiên là:

ID [661841]

Polime thuộc tơ thiên nhiên là:

A. tơ tằm.
B. tơ nitron.
C. tơ visco.
D. tơ nilon-6,6.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử trường Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận