Quá trình nào sau đây là quá trình đồng hóa
Quá trình nào sau đây là quá trình đồng hóa
A. ADP + Pi→ ATP
B. ADP→ ATP + Pi
C. ATP + Pi → ADP
D. ATP → ADP + Pi.

Đáp án B