Quá trình sinh tổng hợp protein được gọi là dịch mã vì
Quá trình sinh tổng hợp protein được gọi là dịch mã vì
A. Đây là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit từ các axit amin trong tế bào chất của tế bào.
B. Quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và có sự tham gia của riboxom.
C. Đây là quá trình chuyển thông tin di truyền từ dạng các mã di truyền trên mARN thành các aa.
D. Đây là quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất.

Đáp án C