Quá trình sinh tổng hợp protein được gọi là dịch mã vì đây là quá trình
Quá trình sinh tổng hợp protein  được gọi là dịch mã vì đây là quá trình
A. diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và có sự tham gia của riboxom
B. tổng hợp chuỗi polipeptit từ các axit amin trong tế bào chất của tế bào
C. truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất
D. Chuyển thông tin di truyền từ dạng các mã di truyền trên mARN thành các aa

Đáp án