Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,35AA:0,50Aa:0,15aa. Nếu xảy ra đột biến thuận với tần số 5% thì tần số ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: 0,35AA:0,50Aa:0,15aa. Nếu xảy ra đột biến thuận với tần số 5% thì tần số ?

ID [119425]

Quần thể giao phối có thành phần kiểu gen: \(0,35AA:0,50Aa:0,15aa.\) Nếu xảy ra đột biến thuận với tần số \(5%\) thì tần số tương đối của các alen A và a lần lượt là:

A. \(0,75:0,43.\)
B. \(0,58:0,42.\)
C. \(0,62:0,38.\)
D. \(0,63:0,37.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A Tần số alen ở thế hệ đầu là: \(A=0,35+\dfrac{0,5}{2}=0,6\) → \(a=1-0,6=0,4\)
Đột biến thuận A→ a → Tần số các alen là: \(A=0,35+\dfrac{0,5}{2}=0,6\to a=1-0,57=0,43\)
Bình luận