Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thàn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thàn?

ID [756031]

Quyết nghị của Quốc tế Cộng sản tại Đại hội VII (7 – 1935) về việc thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít là nhằm đoàn kết, tập hợp các lực lượng

A. dân chủ tiến bộ để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
B. tiến bộ ở Đức, Italia, Nhật Bản tiêu diệt phát xít.
C. tiến bộ ở các nước đế quốc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phát xít.
D. của giai cấp công nhân cùng đấu tranh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN