Remi’s house was with mice, so he called in an exterminator.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Remi’s house was with mice, so he called in an exterminator.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Null

ID [755957]

Remi’s house was __________ with mice, so he called in an exterminator.

A. inflated
B. inflicted
C. infected
D. infested
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Cấu trúc: (be) infested with sth: bị thứ gì đó tràn vào phá hoại (thường là động vật có hại như chuột, gián)
Tạm dịch: Nhà Remiiên bị phá hoại bởi chuột, nên anh ta gọi một kẻ diệt chuột đến.