Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

ID [304494]

Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

A. Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách ADN plasmit ra khỏi tế bào.
B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định tạo ADN tái tổ hợp.
C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
D. Tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B
Bình luận