Rút gọn P = sqrt {xsqrt {xsqrt {xsqrt x } } } :{x^{frac{{11}}{{16}}}}left( {x > 0} right).
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Rút gọn P = sqrt {xsqrt {xsqrt {xsqrt x } } } :{x^{frac{{11}}{{16}}}}left( {x > 0} right).

ID [686175]

Rút gọn \(P = \sqrt {x\sqrt {x\sqrt {x\sqrt x } } } :{x^{\dfrac{{11}}{{16}}}}\left( {x > 0} \right).\)

A. \(\sqrt[6]{x}.\)
B. \(\sqrt[4]{x}.\)
C. \(\sqrt[8]{x}.\)
D. \(\sqrt x .\)
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án B
Bình luận
oralie1308 cau 46 va cau nay khac nhau o dau a ?
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 22:9
oralie1308 thoi a
13 Tháng 11 lúc 22:14 Cảm ơn