Rút gọn $P = \sqrt {x\sqrt {x\sqrt {x\sqrt x } } } :{x^{\frac{{11}}{{16}}}}\left( {x > 0} \right).$
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Rút gọn $P = \sqrt {x\sqrt {x\sqrt {x\sqrt x } } } :{x^{\frac{{11}}{{16}}}}\left( {x > 0} \right).$

ID [0]

Rút gọn \(P = \sqrt {x\sqrt {x\sqrt {x\sqrt x } } } :{x^{\dfrac{{11}}{{16}}}}\left( {x > 0} \right).\)

A.\(\sqrt[6]{x}.\)
B.\(\sqrt[4]{x}.\)
C.\(\sqrt[8]{x}.\)
D.\(\sqrt x .\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
oralie1308 - cau 46 va cau nay khac nhau o dau a ?

Trả lời

oralie1308 thoi a