Sản phẩm của phản ứng giữa CH2=CHCH2OH và KMnO4 trong dung dịch H2SO4 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sản phẩm của phản ứng giữa CH2=CHCH2OH và KMnO4 trong dung dịch H2SO4 là

ID [567220]

Sản phẩm của phản ứng giữa CH2=CHCH2OH và KMnO4 trong dung dịch H2SO4

A. HO–CH2–CH(OH)CH2OH, MnSO4, K2SO4, nước.
B. CO2, HOOC–COOH, MnO2, K2SO4, nước.
C. HOCH2CH(OH)CH2OH, MnO2, K2SO4, nước.
D. CO2, HOOC–COOH, MnSO4, K2SO4, nước.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án
Bình luận