Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là

ID [756095]

Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3

A. Ag2O, NO2, O2.
B. Ag, NO2, O2.
C. Ag2O, NO, O2.
D. Ag, NO, O2.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan