Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Sản phẩm tạo ra khi cho Na vào nước là

Sản phẩm tạo ra khi cho Na vào nước là

A. NaOH.

B. Na2O.

C. Na2O3.

D. Na2CO3.

Đáp án A