Sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, ngoài Chính quyền Xô viết của công-nông-binh lính còn có
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, ngoài Chính quyền Xô viết của công-nông-binh lính còn có

ID [304300]

Sau cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917, ngoài Chính quyền Xô viết của công-nông-binh lính còn có

A.Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.
B.Chính phủ Cộng hòa của giai cấp tư sản.
C.Chính phủ lập hiến của giai cấp tư sản.
D.Chính phủ dân chủ của đại địa chủ Nga.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận