Sau khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có cấu trúc di truyền p02(AA) : 2p0.q0(Aa) : q02(aa), do điều kiện số?
Sau khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có cấu trúc di truyền p02(AA) : 2p0.q0(Aa) : q02(aa), do điều kiện sống thay đổi, những cá thể có kiểu gen aa trở nên không có khả năng sinh sản. Hãy xác định tần số alen q(a) của quần thể sau 5 thế hệ ngẫu phối ?
A. q0/(1+5q0).
B. (1/5.q0)n.
C. q0 - (1/5.q0)n.
D. (1-q0)n/2.

Đáp án A

Áp dụng công thức : q(n)=q(o)/(1+n.q(o))
=> q=q(o)/(1+5.q(o))
=> chọn A