She often drives very so she rarely causes accident .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She often drives very so she rarely causes accident .

ID [756008]

She often drives very ________ so she rarely causes accident .

A. carefully
B. careful
C. caring
D. Careless
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: A
Dịch: Cô ấy thường lái xe cẩn thận nên rất hiếm khi xảy ra tai nạn