She treats us as if we all idiots
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She treats us as if we all idiots

ID [778074]

She treats us as if we _____ all idiots

A. are
B. had been
C. have been
D. were
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Dịch: cô ấy đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là những đứa ngốc