She urged that her husband the letter
Moon.vn - Học để khẳng định mình

She urged that her husband the letter

ID [119471]

She urged that her husband _____ the letter

A. write
B. wrote
C. had written
D. have written
Lại Thị Lan
Đáp án A Dịch: cô ấy khẩn thiết chồng mình nên viết bức thư đó
Bình luận