Small children are often told that it is rude to point other people.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Small children are often told that it is rude to point other people.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Small children are often told that it is rude to point _______ other people.

A. on
B. with
C. at
D. for
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. at
Point to/at sb/st: chỉ vào ai/ cái gì
Tạm dịch: Những đứa trẻ nhỏ thường xuyên được nhắc nhở rằng chỉ tay vào mặt người khác là rất thô lỗ.
Bình luận