Small children are often told that it is rude to point other people.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Small children are often told that it is rude to point other people.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777982]

Small children are often told that it is rude to point _______ other people.

A. on
B. with
C. at
D. for
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: C. at
Point to/at sb/st: chỉ vào ai/ cái gì
Tạm dịch: Những đứa trẻ nhỏ thường xuyên được nhắc nhở rằng chỉ tay vào mặt người khác là rất thô lỗ.