Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử axit glutamic là

Số nguyên tử hiđro có trong một phân tử axit glutamic là

A. 8

B. 10

C. 11

D. 9

Đáp án D