So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác b?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác b?

ID [756023]

So với cuộc Cách mạng tháng Hai, mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong Cách mạng tháng Mười (1917) có điểm gì khác biệt?

A. Nhiệm vụ lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thành lập trong Cách mạng tháng Hai.
B. Nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Nga hoàng, thúc đẩy xã hội đi lên.
C. Lật đổ chế độ phong kiến, đưa Nga phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.
D. Xóa bỏ tàn dư phong kiến để đưa Nga phát triển theo con đường xã hội dân chủ.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN