So với Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930), vấn đề “tư sản dân quyền cách mạng” trong Luận cương chính trị (10 – 1930) c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

So với Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930), vấn đề “tư sản dân quyền cách mạng” trong Luận cương chính trị (10 – 1930) c?

ID [756028]

So với Cương lĩnh chính trị (đầu năm 1930), vấn đề “tư sản dân quyền cách mạng” trong Luận cương chính trị (10 – 1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương có điểm nào khác biệt?

A. Bao gồm cả việc làm thổ địa cách mạng.
B. Không đề cập đến thổ địa cách mạng.
C. Giải quyết từng bước với vấn đề dân tộc.
D. Làm thổ địa cách mạng sau giải phóng.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN