Social linguists would like to know the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Social linguists would like to know the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID [777991]

Social linguists would like to know _______the sounds of a language have to do with the cultural similarity of those that speak it.

A. how much
B. how many
C. how long ago
D. how far away
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: B. how many: bao nhiêu (dùng với danh từ số nhiều)
Đáp án còn lại: A. how much: bao nhiêu (dùng với danh từ không đếm được)
C. how long ago: cách đây bao lâu
D. how far away: bao xa
Tạm dịch: Các nhà ngôn ngữ học muốn biết bao nhiêu âm thanh của một ngôn ngữ phải làm với sự tương đồng về văn hóa của những người nói nó.