Socially, the married is thought to be the basic unit of society.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Socially, the married is thought to be the basic unit of society.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Socially, the married _______ is thought to be the basic unit of society.

A. pair
B. twins
C. double
D. couple
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. couple (n): cặp đôi
Đáp án còn lại: A. pair (n): đôi (có thể bạn bè hoặc đồ vật) (Eg: a pair of gloves/shoes/earrings)
B. twins (n): cặp song sinh
C. double (n): bản sao (Eg: She's the double of her mother at the same age: Cô ta giống hệt bà mẹ ở cùng tuổi ấy.)
Tạm dịch: Trên khía cạnh xã hội, cặp vợ chồng được cho là đơn vị cơ bản của xã hội.
Bình luận