Some people still think it is impolite for man not to stand up when a woman comes into the room.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Some people still think it is impolite for man not to stand up when a woman comes into the room.

ID []

Some people still think it is impolite for man not to stand up when a woman comes into the room.

A.chivalrous
B.efficacious
C.vigorous
D.competent
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AChọn đáp án: A. chivalrous
impolite (adj): bất lịch sự >< chivalrous (adj): lịch sự, ân cần
Đáp án còn lại: B. efficacious (adj): có tác động, có hiệu quả
C. vigorous (adj): sôi nổi
D. competent (adj): có khả năng, giỏi
Tạm dịch: Một vài người vẫn nghĩ rằng việc đàn ông không đứng lên khi người phụ nữ bước vào thật là bất lịch sự.
Bình luận