Some researchers have just a survey of young people's points of view on contractual marriage.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Some researchers have just a survey of young people's points of view on contractual marriage.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Some researchers have just _______ a survey of young people's points of view on contractual marriage.

A. sent
B. directed
C. managed
D. conducted
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. conducted (v): tiến hành
Conduct/ carry out a survey: tiến hành khảo sát
Đáp án còn lại: A. sent – send (v): gửi
B. directed (v): chỉ đạo
C. managed (v): quản lý
Tạm dịch: Một vài nhà thí nghiệm vừa mới tiến hành khảo sát về quan điểm của giới trẻ về hôn nhân có sắp đặt từ trước.
Bình luận