Sometimes she does not agree her husband about child rearing but they soon find the solutions.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sometimes she does not agree her husband about child rearing but they soon find the solutions.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Sometimes she does not agree _____ her husband about child rearing but they soon find the solutions.

A. with
B. for
C. on
D. of
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A Chọn đáp án: A. with
agree with sb about/on st: đồng ý với ai về cái gì
Tạm dich: Thỉnh thoảng, cô ấy không đồng ý với chồng về cách nuôi dạy con nhưng họ lại nhanh chóng tìm được giải pháp.
Bình luận