Sóng phản xạngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản cố định. luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sóng phản xạngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản cố định. luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phả?

ID [623712]

Sóng phản xạ

A. ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản cố định.
B. luôn cùng pha với sóng tới tại điểm phản xạ.
C. luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ.
D. ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ khi gặp một vật cản di động.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 10e.png
Bình luận