Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120 cm. Biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M?

Sóng truyền từ M đến N dọc theo phương truyền sóng với bước sóng λ = 120 cm. Biết rằng sóng tại N trễ pha hơn sóng tại M là π/3. Khoảng cách d = MN sẽ là:
A. d = 15 cm
B. d = 24 cm
C. d = 30 cm
D. d = 20 cm

Đáp án D

\(\varphi=2\pi.\dfrac{d}{\lambda} \rightarrow \dfrac{d}{\lambda}=\dfrac{1}{6}\rightarrow d=20cm \)
\(\rightarrow D\)