Staring at other people can sometimes be impolite.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Câu hỏi đuôi

Staring at other people can sometimes be impolite.


Choose the word or phrase that is CLOSET in meaning to the bolded part.

Null

ID [777958]

Staring at other people can sometimes be impolite.

A. Gazing steadily
B. Peeking carefully
C. Glancing briefly
D. Winking privately
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenkhanhha1990

Nguyễn Khánh Hà

Chọn đáp án: A. Gazing steadily
Stare (v) at sb = gaze (v) at sb steadily: nhìn chằm chằm vào ai
Đáp án còn lại: B. Peeking carefully: nhìn trộm một cách thận trọng
C. Glancing briefly: nhìn lướt qua nhanh chóng
D. Winking privately: nháy mắt bí mật
Tạm dịch: Nhìn chằm chằm vào ai đó có thể là một hành vi bất lịch sự.