Studies show that children who are exposed to a more diverse community are more creative and of differences. These stud?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Hóa vô cơ 10: Hệ xác định chất trong bài tập HNO3 cơ bản

Studies show that children who are exposed to a more diverse community are more creative and of differences. These stud?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Studies show that children who are exposed to a more diverse community are more creative and ______ of differences. These students learn how to resolve conflict more easily.

A. tolerate
B. tolerant
C. tolerance
D. tolerated
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. tolerant (adj) of/ towards sb/st: dung thứ cho ai/điều gì
Trước và sau “and” phải cùng từ loại. Mà trước “and” là “creative” là tính từ nên từ cần điền cũng phải là 1 tính từ nên chọn B
Đáp án còn lại: A. tolerate (v): tha thứ, khoan dung
C. tolerance (n): sự khoan dung, lòng khoan dung, sự tha thứ
D. tolerated (Ved)
Tạm dịch: Các nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ được tiếp xúc với cộng đồng đa dạng hơn thì sẽ khác biệt về sự sáng tạo và bao dung. Chúng học cách giải quyết xung đột dễ dàng hơn.
Bình luận