Sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội hoá thì phải tác động vào pha nào của chu kì tế bào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội hoá thì phải tác động vào pha nào của chu kì tế bào?

ID [32770]

Sử dụng cônsixin để gây đột biến đa bội hoá thì phải tác động vào pha nào của chu kì tế bào?

A.Pha S.
B.Pha G1.
C.Pha G2.
D.Pha M.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C - Cônsixin ngăn cản sự hình thành thoi tơ vô sắc nên khi không có thoi tơ vô sắc thì NST không phân li → gây đột biến đa bội.
- Vì vậy muốn gây đột biến đa bội thì phải cho cônsixin tác động vào pha G2 của chu kì tế bào. Vì pha G2 là giai đoạn sinh tổng hợp protein để hình thành thoi tơ vô sắc.
→ Đáp án C.
Bình luận